"Lex est quod notamus"

Sprzedaż, Zamiana, Darowizny

Dział spadku, Podział majątku, Zniesienie współwłasności

Umowy dożywocia, Służebności, Depozyt notarialny

Poświadczenia (dziedziczenia), Testamenty, Pełnomocnictwa


Opłaty

W celu określenia dokładnych kosztów związanych z planowaną czynnością notarialną prosimy o kontakt z Kancelarią, gdyż opłaty te zależne są od licznych czynników.

Poniżej przedstawiamy jedynie ogólne zasady pobierania opłat przez Notariusza.

Oprócz wynagrodzenia przysługującego Notariuszowi za dokonane czynności, Notariusz zobowiązany jest również pobrać od stron czynności należny podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od spadków i darowizn (jeżeli czynności podlega opodatkowaniu tymi podatkami) oraz opłatę sądową od wniosków wieczystoksięgowych i oprowadzić je na rachunki właściwych instytucji.

Sposób obliczania wynagrodzenia Notariusza określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem maksymalna stawka wynagrodzenia Notariusza wynosi od wartości:

1) do 3.000 zł - 100 zł;

2) powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł;

3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;

4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;

5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;

6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

7) powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł, przy czym w określonych przypadkach, Notariusz uprawniony jest do obniżenia tej stawki, o połowę, a nawet do wysokości 1/4 kwoty maksymalnej.

Istnieją również sytuacje, gdy wynagrodzenie notariusza stanowi stałą wartość, np za sporządzenie:

 • umowy majątkowej małżeńską - 400 zł;
 • testamentu - 50 zł;
 • testament zawierającego zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku - 150 zł;
 • testamentu zawierającego zapis windykacyjny - 200 zł;
 • pełnomocnictwa - do dokonania jednej czynności 30 zł lub przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - 100 zł;
 • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł;
 • sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni - 750 zł;
 • sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy - 1.100 zł;
 • sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50 zł, przy czym za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym maksymalna stawka wynosi 100 zł;
 • sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł;
 • poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, lub poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę - 6 zł;


Do kwoty wynagrodzenia notariusza doliczany jest podatek VAT w stawce 23%.


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 22 350 40 40

Kancelaria świadczy profesjonalną obsługę zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, w szerokim zakresie usług notarialnych.

Lokal naszej Kancelarii Notarialnej przystosowany został do obsługi osób niepełnosprawnych, a także jest przyjazny dla dzieci i zwierząt.

W kancelarii istnieje możliwość uzyskania informacji w języku angielskim oraz rosyjskim.

Zapraszamy Państwa do kontaktu, pracownicy naszej kancelarii zawsze chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące oferowanych usług.