"Lex est quod notamus"

Sprzedaż, Zamiana, Darowizny

Dział spadku, Podział majątku, Zniesienie współwłasności

Umowy dożywocia, Służebności, Depozyt notarialny

Poświadczenia (dziedziczenia), Testamenty, Pełnomocnictwa


Wykonywane czynności

W celu uzyskania informacji o dokumentach niezbędnych do dokonania czynności notarialnej prosimy o kontakt z Kancelarią osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1992 roku Prawo o notariacie Notariusz uprawniony jest do dokonywania następujących czynności:

1) sporządzania aktów notarialnych (gdy taką formę przewiduje przepis prawa lub taka jest wola stron) dokumentujących m.in. umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, o podział majątku wspólnego po rozwodzie lub w związku z rozdzielnością majątkową, o zniesienie współwłasności, dział spadku i wiele innych,

2) sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia oraz europejskiego poświadczenia spadkowego;

3) sporządzanie poświadczeń:

 • własnoręczność podpisu;
 • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
 • datę okazania dokumentu;
 • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu;


4) spisywania protokołów, np:

 • zgromadzeń organów spółek handlowych lub osobowych, zebrań wspólnot mieszkaniowych, towarzystwa funduszy inwestycyjnych;
 • dziedziczenia;
 • niedojścia do skutku czynności prawnej;
 • zawierającego oświadczenia stron;


5) sporządzania protestów weksli i czeków;

6) przyjmowania na przechowanie:

 • pieniędzy;
 • papierów wartościowych;
 • dokumentów;
 • danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;


7) sporządzania wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;

8) sporządzania, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

9) składania wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

10) sporządzania innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne, a także udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 22 350 40 40

Kancelaria świadczy profesjonalną obsługę zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, w szerokim zakresie usług notarialnych.

Lokal naszej Kancelarii Notarialnej przystosowany został do obsługi osób niepełnosprawnych, a także jest przyjazny dla dzieci i zwierząt.

W kancelarii istnieje możliwość uzyskania informacji w języku angielskim oraz rosyjskim.

Zapraszamy Państwa do kontaktu, pracownicy naszej kancelarii zawsze chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące oferowanych usług.